Biosfärområdet

Ett av världens modellområden för hållbar samhällsutveckling

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle finns utmed Vänerns sydostkust och omfattar stora delar av Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. Här finns stora natur- och kulturarvsvärden. Biosfärområden är platser där man testar olika metoder för hållbar utveckling. Insatserna ska gynna naturvård, samhällsutveckling, utbildning och forskning.

Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften:
– Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap.
– Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.
– Stödja med kunskap genom utbildning och forskning.

Det är FN:s organisation Unesco som utnämner biosfärområden. Runtom på jorden jobbar man lokalt i mer än 700 biosfärområden för att ställa om till hållbart liv på jorden.

Lokal samverkan –  en framgångsfaktor

I samband med de nya byggnationerna och utformningen av utemiljön på Melonen 6 i Götene har Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulles syften konkretiserats på flera sätt. Lokal samverkan har varit den stora framgångsfaktorn. Det har skett med siktet inställt på långsiktig hållbarhet för både boende och andra invånare i Götene.

Resultatet är en prunkande utemiljö med en mängd träd och ekosystemtjänster på en liten och mångfunktionell yta. Här finns underjordiska vattensystem som bidrar till grönska även under torra perioder. Ekosystem har stärkts och tillförts platsen. De rika kulturvärdena kring Kinnekulle kan upplevas, om än i miniatyrform, på gården. Många sociala ytor ger möjligheter för alla generationer att trivas sida vid sida med växtlighet som är värdefull för insekter och fåglar. Pollinerarvänliga buskar och blommor bidrar över så stora delar av året som möjligt till tätorten Götenes totala gröna korridorer och habitat för djur och insekter. Det här web- och kommunikationsverktyget har också tagits fram vilket utgör ett stöd för naturpedagogik vid besök till området av skolor med flera.

Samverkan har skett mellan GöteneBostäder, dess boende, Biosfärföreningen, entreprenörer, Götene kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland, landskapsarkitekter, konstnärer, föreningar, Högskolan i Skövde och många fler. Biosfärföreningens medverkan har möjliggjorts tack vare medel från Grevillis fond. I dagsläget (mars 2024) känner vi inte till något liknande samverkansprojekt utan ser resultaten som goda exempel att sprida, inte minst i det internationella biosfärnätverket.

Läs mer om Biosfärområdet på Vänerkulles hemsida