Ekosystemtjänster

Naturen och dess ekosystem har utgjort grunden för allt liv på jorden i över 600 miljoner år och är en förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, djur och andra levande organismer kan våra behov tillgodoses.

Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som vår skapade bebyggelse och infrastruktur. I städer och tätorter förser växter och djur vårt samhälle med mängder av produkter och tjänster. Växter ger oss syre, föda och byggmaterial och skyddar oss från extrema väder. Bin och andra insekter pollinerar våra grödor. Våtmarker och grönområden renar regn- och snövatten från tungmetaller och andra skadliga ämnen. Maskar och mikroorganismer bryter ner växt- och djurmaterial och gör våra jordar bördiga och näringsrika. Alla dessa nyttor som naturen ger oss – och många därtill – kallas ekosystemtjänster.

Vi har använt oss av Boverkets vägledning för ekosystemtjänster. Här nedan kan du läsa mer om de ekosystemtjänster som vi arbetat med i vårt projekt och hur vi har gjort det. Om du vill läsa mer om ekosystemtjänster och Boverkets vägledning kan du göra det på Boverkets hemsida.

Ikonerna nedan tillhör upphovsrättsgivaren The New Division/Boverket. Läs mer på boverket.se.

1. Stödjande ekosystemtjänster – förutsättningar för ekosystemtjänster

1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD

Utemiljön har förstärkts med biologisk mångfald genom plantering och sådd av en mängd olika blommor, buskar och träd både i mikromiljön samt sett ur ett större perspektiv i Götene centralort. Utemiljön är belägen nära Götene biosfärstråk som har ängsmark och annan växtlighet utmed en gammal banvall, ca 100 meter bort.

1.2 EKOLOGISKT SAMSPEL

Här finns en variation av arter och buskar. En stenmur och träd utgör habitat för både insekter och fåglar. Spridning till andra livsmiljöer är också möjligt till närliggande villatomter och gårdsmiljöer. Det finns också närhet till en gammal banvall som förstärkts med biologisk mångfald i form av sandbank och ängsblommor.

1.3 LIVSMILJÖER

Området har tillförts grönska som bidrar till spridningsvägar och stärker möjligheterna för att på sikt skapa än mer stärkta gröna korridorer i Götene centralort.

1.4 NATURLIGA KRETSLOPP

Växter på gården och kring husen utför fotosyntes. Jorden har stärkts med lokalt producerad och jordförbättrande biokol.

1.5 JORDMÅNSBILDNING

Lokalt producerad biokol har tillförts jordarna i utemiljön. Innergården består av mestadels ej hårdgjorda ytor. Dagvatten tas till vara då det leds från hårdgjorda ytor till en uppsamlingsplats samt till en regnbädd på gården. Vatten leds också till ett underjordiskt savaqsystem som fördröjer vattnets framfart samt kan förse mikrogårdens växtlighet med lagom tillförsel av vatten tack vare kapillärkraft, även under långa perioder med frånvaro av nederbörd.

2. Reglerande ekosystemtjänster – klimatanpassning och god miljö 

2.1 REGLERING AV LOKALKLIMAT

Området innehåller ett antal träd, buskar, gräs och växter som både skyddar mot vind och som bidrar till att jämna ut temperaturen- till motsats mot ifall platsen till exempel varit asfaltsklädd.

2.3 SKYDD MOT EXTREMVÄDER

Naturliga avrinningsvägar för dag- och regnvatten finns och det finns gott om icke hårdgjorda ytor i form av gräs och grusade ytor. Fördröjningsmagasin samlar och leder vatten till ett underjordiskt savaqsystem. Tack vare det förses växtlighet och jord med vatten över lång tid.

2.4 LUFTRENING

Här finner du växter som utför fotosyntes. En rad av träd har planterats mellan husen och en trafikerad gata. Träden bidrar tillsammans med flera buskage med skydd mot luftföroreningar.

2.5 REGLERING AV BULLER

Här finns icke hårdgjord mark, växter, trädrader och buskar som bland annat medför dämpat ljud/skydd mot buller.

2.6 RENING OCH REGLERING AV VATTEN

Området innehåller icke hårdgjord mark, växter, fördröjningsmagasin, genomsläppliga jordarter och naturliga avrinningsvägar för dag- och regnvatten.

2.7 POLLINERING

Växtvalen är noga utvalda för att gynna pollinatörerna så lång tid som möjligt under årets olika förhållanden. Marken är blomrik, dessutom har det tillförts en sandbank, gammal ved samt ett antal insektshotell där såväl sollitära pollinerare som andra insekter kan trivas.

2.8 REGLERING AV SKADEDJUR OCH VÄXTER

På gården finns odlingsbäddar som de boende kan använda för stadsodling. En trädridå har planterats mellan husen och en trafikerad gata. Här finns också en stenmur som fungerar som livsmiljö för insekter och andra djur.

3.  Försörjande ekosystemtjänster – tillhandahållande av produkter från naturen 

3.1 MATFÖRSÖRJNING

3.2 VATTENFÖRSÖRJNING

Skyfall-, dag- och regnvatten tas tillvara. Från de hårdgjorda ytorna så som tak och asfalt leds vattnet till fördröjningsmagasin som samlar och fördröjer vattnets framfart. Sedan leds det till ett underjordiskt savaqsystem under innergården. Tack vare detta förses växtlighet och jorden där med vatten som kan ge grönska över lång tid. Även vid torra och varma perioder kan grönskan, tack vare fördröjningen, fortsätta att bidra till en vacker och sval miljö. Lösningen avlastar också trycket på det kommunala dagvattensystemet vilket är viktigt i en tid där skyfall blivit allt vanligare. Utemiljöns gräs, grönskande träd och buskar bidrar också till att rena det regnvatten som faller ner samt att större träd suger upp stora mängder vatten vid skyfall.

3.3 RÅVAROR

3.4 ENERGI

Det är viktigt att ta tillvara på vår mat och minska matsvinnet men de rester som ändå kan återstå sorteras därefter i bruna kärl som återfinns på vår gård. Restprodukterna ger i slutänden värme och energi genom biogas och andra bränslen.

3. Kulturella ekosystemtjänster – hälsa och välmående

4.1 FYSISK HÄLSA

Från kringliggande gator finns gång- och cykelbanor som leder vidare till fler lekplatser, till en nära belägen ängsklädd banvall, kolonilotter samt till fler rekreationsinbjudande platser att vistas på för att gå, springa eller cykla. Några minuter bort finns vackra våtmarker, öppna landskapsvyer och skogen med dess bär, träd och dofter.

4.2 MENTALT VÄLBEFINNANDE

Utemiljön är försedd med blommor utvalda från en lokalt framtagen fröbank. Här finns ett konstverk föreställande utsiktstornet på Kinnekulle, skapat av en lokal konstnär. Nedanför det finner du en kalkstenhäll från Kinnekulle varpå det rinner vatten. Tillsammans med den intilliggande regnbädden och dess växter ges en rofylld känsla och koppling till det blomstrande berget som bildats under miljontals år. En Kinnekulle-ek symboliserar kärnan av biosfärområdet, utnämnt av Unesco att vara ett av världens modellområden för hållbar utveckling. Här finns också minnenas trädgård – som med sina nostalgiväckande växtval besvarar en önskan från boende i närliggande hus. Under året kan du också uppleva varierande konstutställningar och vistas i de sociala ytornas sittplatser, hammockar och på grillplatsen. Allt detta bidrar tillsammans med närheten till närliggande såväl centrum som rekreationsområden till goda möjligheter för mentalt välbefinnande.

4.3 KUNSKAP OCH INSPIRATION

Precis utanför dörren kan du se blommor och grönskande buskage stora delar av året. På gården finns odlingsytor och du kan höra porlande vatten rinna över stenhällarna vid miniatyren av Kinnekulle. Tidvis, främst efter skyfall, kan du uppleva en vattenspegel i innergårdens regnbädd. Närheten till vattnet och Kinnekulle symboliserar Unesco Bisofärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Unesco gav utnämningen bland annat tack vare den rika naturen och kulturlandskapet som finns här. Det här är ett modellområde för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet där vi samverkar lokalt för att söka lokala lösningar på globala problem.

Tack vare en pedagogisk presentation på webben kan du som boende, besökare eller från en annan del av världen lära dig om hur vi arbetat med utemiljön på Melonen 6, i linje med FN:s globala mål. Vi välkomnar också gärna förskolor och skolklasser att besöka platsen. Genom att använda mobiler eller läsplattor kan besökare använda webblösningen och förstå mer om alla de värden som återfinns både ovan och under mark i utemiljön.

4.4 SOCIAL INTERAKTION

Utemiljön erbjuder möjlighet att använda odlingsytor och det är nära till såväl centrum som naturen. Blommor, en stenmur, porlande vatten, buskar och träd ger sinnliga upplevelser och en inbjudande känsla till att vistas på innergården. Kompisgunga, hammockar och en mängd sittplatser i grönskan lockar till social interaktion. Här finns också yta för lek, spel och vistelse för gammal och ung. Plats för julgran och midsommarstång är placerad centralt på en plats som också kan användas för samling kring föreställning eller liknande. Varierande utställningar i belysta tittskåp och ramar på gården lockar till att ses och prata med både nuvarande och blivande vänner.

4.5 KULTURARV OCH IDENTITET

I utemiljön återfinns mängder av växter av lokala och historiska värden. En Kinnekulle-ek är placerad centralt. Många invånare har en stark anknytning till Kinnekulle som också kallas ”det blomstrande berget” och som också utgör kärnan av Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Unesco har även utnämnt platsen till Global Geopark. Kinnekulle har en särskild kulturell betydelse då platåberget med dess geologi bildats och funnits under miljontals år och som också, tillsammans med Vänern, fungerat som levebröd för många generationer. Utemiljöns gestaltning bidrar till en känsla av identitet och stolthet över våra kulturarv och att ingå i ett lokalt, men också större sammanhang där naturen och människan lever hand i hand.

Gården erbjuder varierande utställningar med dess tittskåp och ramar. Dess innehåll tillför kulturella inslag som kopplar an till Götene- och biosfärområdets många natur- och kulturarvsvärden.