Innergården

I samband med att GöteneBostäder byggde 56 nya lägenheter i det nya bostadsområdet Alsborgsgatan på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene, fick hela kvarteret en helt ny utemiljö. Därmed fick även våra befintliga hyresgäster i de 45 lägenheterna på Melonen och de 21 trygghetslägenheterna på Heldesborg också ta del av bolagets stora satsning.

Våra höga ambitioner avseende såväl ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har möjliggjorts genom ett unikt och nära samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Den nya gårdsmiljön har en tydlig koppling till det lokala, inte minst till Kinnekulle, och kommer att vara en prunkande oas för gröna ekosystemtjänster, socialt umgänge och kulturupplevelser. Detta är en plats att leva sitt liv på, lika centralt i Götene som i samklang med naturen.

Under projektets gång behövde fem träd tas bort, främst för att lämna plats för nya byggnader. Samtidigt planterades 55 nya träd i och omkring samtliga byggnader på fastigheten. Återanvändning har skett av flera delar i den gamla miljön. Det är nedtagna träd som återanvänts till insektshotell, en garagebyggnad som inte längre behövdes och därför såldes till en privatperson för att flyttas till annan plats samt en kalkstensmur som delvis plockats ned och då har stenarna använts på andra platser i utemiljön.

Kronan på verket är dock den nya innergården som inrymmer många olika funktioner för alla åldrar och livsskeden. GöteneBostäder har byggt in en mängd ekosystemtjänster, exempelvis magasineras dagvatten lokalt för underjordisk bevattning av planteringar, flera insektshotell finns utplacerade och områdets samtliga växter är utvalda för att ge blomning under så lång tid som möjligt under årets grönperiod. Här finns odlings-, umgänges-, sitt- och lekmöjligheter samt en enkel cykelverkstad.

I samarbete med Götene kommun Kultur och Fritid, Mötesplats Kinnekulle och Skaraborgs Läns Sparbanksstiftelse har ett särskilt koncept tagits fram med ramar och tittskåp för att genomföra konstutställningar på innergården flera gånger varje år. Ett antal permanenta konstinstallationer finns också i området. Genom detta blir kvarterets utemiljö inte bara en tillgång för bolagets hyresgäster. Den besöks också regelbundet av allmänheten och bidrar på detta sätt till centrumutveckling samtidigt som boendet hos GöteneBostäder marknadsförs på ett smakfullt sätt.

Allt på Innergården

Mångfuntionell mikropark
Bevattningssystem
Regnbädd
Kinnekulle-eken
Rinnande vatten
Odlingslådor
Minnenas trädgård
Insektshotell
Inspiration från Kinnekulle
Utebelysning
Sociala mötesplatser
Galleri Hemmavé
Kinnekulle utsiktstorn
Tillgänglighet för alla
Cykelverkstad under tak
Återvunnet material
Mångfunktionell utemiljö
Pollinervänliga växter
Ekosystemtjänster
Naturpedagogik
Nära till lokaltrafik
Unesco Biosfärområde
Platåbergens Unesco globala Geopark
Närhet till det mesta
Spännande arbetsmarknad